Jesteś tutaj: Home »

Przyłączenie jednostek wytwórczych (NC RfG)

 • Informacja ogólne

  Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia jednostek wytwórczych (Dalej: Rozporządzenie 2016/631).

  Na podstawie art. 7 ust. 4 Rozporządzenia 2016/631 właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dana instalacja wytwórcza) oraz operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania i przedłożenia do krajowych organów regulacyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznej.

  PSE S.A. w dniu 18 grudnia 2018 r. w odpowiedzi na Wezwanie przekazały Prezesowi URE wymogi ogólnego stosowania (dalej: Wymogi) obejmujące wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu 2016/631, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego.

  Treść tych wymogów jest tożsama z wymogami ogólnego stosowania, która została opracowana przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępniona na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/631 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.
  Prezes URE, decyzją znak DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ, z dnia 2 stycznia 2019 r. zatwierdził Zmienione Wymogi dla przyłączania jednostek wytwórczych przedłożone przez PSE S.A.

  Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/631 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się 27 kwietnia 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/631 jednostki wytwórcze przyłączane do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także jednostki wytwórcze modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.

  Stosowny komunikat PSE S.A. w powyższym zakresie wraz z aktualizacją wymagań dotyczących Kodeksu Sieci NC RfG dostępny jest pod linkiem:  https://www.pse.pl/rfg


  Ogólny wykaz informacji, dokumentów i wymagań dotyczących kodeksu NC RfG dostępny jest pod linkiem:

  Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań


  Zbiór wymagań technicznych dla modułów wytwarzania energii typu A, w tym mikroinstalacji dostępny jest pod linkiem:

  Zbiór wymagań technicznych moduły wytwarzania A_v2

 • Pozwolenie na użytkowanie modułów wytwarzania energii typu A,B,C

  W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 29 ust. 2 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., ZEUP S.A. przedkłada procedury i wzory dokumentów, związane z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie dla przyłączanych modułów wytwarzania energii typu A, B i C*, a także funkcjonujących modułów wytwarzania energii typu C modyfikowanych w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.

  Procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A, B i C obejmują zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie ZEUP S.A., prowadzących do pozyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii.

  Wykaz stosownych procedur i dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej:

  1. Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A – do 50 kW mocy zainstalowanej  przyłączanych na zgłoszenie (mikroinstalacje)
  2. Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie  dla modułów wytwarzania energii typu A – przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie
  3. Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie  dla modułów wytwarzania energii typu B i C.
  4. Wzór dokumentu modułu wytwarzania energii  dla typu B i C.
  5. Wzór dokumentu instalacji modułu wytwarzania energii dla typu A.
  6. W trakcie opracowania
  7. Polityka Prywatności ZEUP S.A.
  *Podział modułów wytwarzania energii:
   
  Wartość mocy maksymalnej, do której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu A Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu B Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu C Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu D
  Poniżej 0,2 MW 0,2 MW 10 MW 75 MW**

  ** Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. d Rozporządzenia (UE) 2016/631 do typu D zaliczać się będą także wszystkie moduły wytwarzania energii, bez względu na ich moc maksymalną, jeśli napięcie w punkcie ich przyłączenia ma wartość co najmniej 110 kV.
 • Modernizacje jednostek wytwórczych

  W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 4 ust. 1 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019r., ZEUP SA przedkłada opracowane procedurę i wzory dokumentów, związane z wymogami objęcia kodeksem RfG dla modernizacji lub wymiany modułów wytwarzania energii.

  Procedura objęcia wymogami modernizacji jednostek wytwórczych obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie ZEUP S.A., prowadzących do wydania decyzji w sprawie objęcia modułu wytwarzania energii wymogami kodeksu NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany.

  Zestawienia procedury i stosownych dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej:

  1. Procedura objęcia wymogami NC RfG modułu wytwarzania energii w przypadku modernizacji lub wymiany
  2. Wzór - załącznik I: Powiadomienie
  3. Wzór - załącznik II: do Załącznika I do Powiadomienia
X

Napisz do nas!

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x